Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eat.Sleep.Poop (Repeat) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Eat.Sleep.Poop (Repeat) zijn vrijblijvend en  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door en Eat.Sleep.Poop (Repeat) en Eat.Sleep.Poop (Repeat) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt en Eat.Sleep.Poop (Repeat) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie bij bestelling tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per IDeal en vooruitbetaling.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Eat.Sleep.Poop (Repeat) bent u een bedrag van veertig euro (€ 40,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Eat.Sleep.Poop (Repeat) haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van veertig euro (€ 40,00), onverminderd de bevoegdheid van Eat.Sleep.Poop (Repeat) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Eat.Sleep.Poop (Repeat) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Eat.Sleep.Poop (Repeat).

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Eat.Sleep.Poop (Repeat) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Op moment een artikel later geleverd gaat worden ontvangt u hierover een mail.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  Eat.Sleep.Poop (Repeat)  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Eat.Sleep.Poop (Repeat) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Eat.Sleep.Poop (Repeat) garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 De geleverde producten zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze en/of beslissing van de afnemer derhalve worden de geleverde producten uitgesloten van herroepingsrecht. Dit houdt in dat samengestelde artikelen, of artikelen die op aanvraag worden geborduurd niet geretourneerd kunnen worden. De artikelen worden immers overeenkomstig de specificaties van de consument geproduceerd, die bepaald hoe het product wordt vervaardigd. Hierdoor kunnen wij de artikelen niet opnieuw verkopen en zijn we genoodzaakt deze uit te sluiten van het herroepingsrecht.

7.2 Bij de koop heeft de afnemer 3 dagen bedenktijd om de bestelling kosteloos te annuleren. Na deze 3 dagen ziet afnemer af van zijn recht tot herroeping.

7.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Eat.Sleep.Poop (Repeat) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eat.Sleep.Poop (Repeat)  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.5 Indien u gebruik maakt van  herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.

7.6 Indien u een bedrag betaald heeft, zal Eat.sleep.poop (Repeat) dit bedrag binnen een periode van 14 dagen terugbetalen. Dit bedrag betreft de aankoopprijs van het product plus de verzendkosten voor de heenzending van dit product en gaat in op de dag dat de consument heeft aangegeven te willen retourneren. Wij wachten met terugbetaling tot het product daadwerkelijk is geretourneerd. De retourkosten zijn wel voor de consument.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Eat.Sleep.Poop (Repeat) producten aan de afnemer levert, is Eat.Sleep.Poop (Repeat) nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Eat.Sleep.Poop (Repeat) ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Eat.Sleep.Poop (Repeat) na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door  Eat.Sleep.Poop (Repeat) in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Eat.Sleep.Poop (Repeat), dan wel tussen Eat.Sleep.Poop (Repeat) derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Eat.Sleep.Poop (Repeat), is Eat.Sleep.Poop (Repeat)  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eat.Sleep.Poop (Repeat).

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  Eat.Sleep.Poop (Repeat) ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Eat.Sleep.Poop (Repeat)  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eat.Sleep.Poop (Repeat)  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Eat.Sleep.Poop (Repeat) schriftelijk opgave doet van een adres, is Eat.Sleep.Poop (Repeat) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Eat.Sleep.Poop (Repeat)  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Eat.Sleep.Poop (Repeat) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eat.Sleep.Poop (Repeat) deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eat.Sleep.Poop (Repeat) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eat.Sleep.Poop (Repeat)  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Eat.Sleep.Poop (Repeat) is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2015 - 2019 EatSleepPoop(Repeat) | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel